KONULAR

 

SÛRE ÂYET

Abdest

Mâide 6

Adak

Bakara 270 Âl-i İmrân 35 İnsân 7

Âdem (as)’ın Cennette yasak olan ağaçtan yemeleri ve Cennetten kovulmaları

A’râf 19-25 Tâhâ 115-123

Âdem (as)’ın Cennetten çıkarılması

Bakara 36, 38

Âdem (as)’ın tevbesi

Bakara 37

Âdem (as)’ın yaratılışı

Bakara 30 En’âm 2 Hicr 26, 28 Sâd 71 Rahmân 14

Ahd-i Mîsâk

A’râf 172-174 Ra’d 20, 25 Ahzâb 7-8

Âişe annemize yapılan iftira

Nûr 11-26

Alay etmeme

Hucurât 11

Âlimler

Ankebût 43

Alışverişlerde şâhitler huzurunda yazışma yapılması

Bakara 282-283

Allah yolunda ölenlerin diri olduğu

Bakara 154 Âl-i İmrân 169-171

Allah yolunda yapılan iyiliklerin mükâfatının kat kat verileceği

Bakara 261 En’âm 160

Allah’a giden vuslat yolunu kesenler

Ra’d 25

Allah’a inanıp Peygamberini inkâr edenlerin kâfir olduğu

Nisâ 150-151

Allah’a ve Resûlüne itaat

Âl-i İmrân 31-32, 132 Nisâ 13, 59, 64, 69, 80 Mâide 92 En’âm 33 Enfâl 20-21,24, 46 Tevbe 29, 71 Nûr 52, 54, 56, 63 Ahzâb 36, 71 Muhammed 33 Hucurât 14 Teğâbün 12

Allah’ın cemâlini dileyenler

En’âm 52 Kehf 28 Rûm 38

Allah’tan ümit kesmemek

Hicr 55-56

Allah’u Teâlâ’nın, arıya vahyederek nasıl bal yapacağını bildirmesi

Nahl 68-69

Allah’u Teâlâ’nın, azgın kullarına dünyâda imkân vermesi

En’âm 123

Allah’u Teâlâ’nın, velî kullarına bildirmesi

Mâide 111 Meryem 16-27 Kasas 7 Şûrâ 51

Amel defteri

İsrâ 13-14, 71 Kehf 49 Enbiyâ 94 Mü’minûn 62 Câsiye 28-29 Kamer 52-53 Hadîd 12 Hâkka 19-29 İnşikâk 7-15

Anne ve babaya itaat etmek, onlara karşı şefkatli olmak

İsrâ 22-24 Ankebut 8 Lokman 14-15 Ahkâf 15

Araftakiler

A’râf 46-53

Ashab-ı Kehf

Kehf 9-26

Ashab-ı Suffa

Tevbe 122

Av

Mâide 1, 4

Âyetleri dünyâ menfaati karşılığında değiştirenler

Bakara 41, 174

Bedir Savaşı

Âl-i İmrân 13, 123-125 Enfâl 6-14, 17-18, 41-44,47-51

Bedir’de alınan esirler serbest bırakıldığında, Allah’u Teâlâ’nın uyarması

Enfâl 67-68

Besmele

Fâtiha 1

Biat

Mâide 7 Fetih 10, 18 Mümtehine 12

Bir kişiyi kasten öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi olduğu

Mâide 32

Borç vermek

Bakara 280

Boşanma

Bakara 226-232, 236-237, 241 Ahzâb 49 Talâk 1-6

Cehennem ehlinin, dünyâda tâbi olduğu kişilerle birlikte azap göreceği

Bakara 166-167 En’âm 128-129 A’râf 38-39 Hûd 98 İbrâhim 21-22 Ahzâb 64-68 Sebe 31-33 Sâffât 22-34 Sâd 59-60

Cennet-i Adn

Tevbe 72 Ra’d 23 Nahl 31 Kehf 31 Meryem 61-63 Tâhâ 76 Fâtır 33-35 Sâd 50-52 Mü’min 8 Saff 12 Beyyine 8

Cennet-i Firdevs

Kehf 107-108

Cennet-i Me’vâ

Secde 19

Cennet-i Naîm

Yûnus 9-10 Hacc 56 Lokmân 8-9 Sâffât 43 Vâkıa 12, 89 Kalem 34

Cennette sütten, baldan, şaraptan olan nehirler

Muhammed 15

Cihat

Bakara 190, 216, 244 Nisâ 90, 71-77, 84, 89-91, 94-96 Mâide 54 Enfâl 6, 15-16, 65-66, 72, 74 Tevbe 19-22, 24, 29, 38-39, 41, 73, 88, 91-93,122-123 Nahl 110 Hacc 78 Ankebût 69 Muhammed 4, 20-21 Saff 11 Tahrîm 9

Cimrilik

Bakara 268 Nisâ 37 İsrâ 29

Cin’in, dumansız ateşten yaratılması

Rahmân 15

Cinlerden Müslüman olanlar

Ahkâf 29-32 Cin 1-3

Dâbbet’ul-Arz

Neml 82

Dâvud (as) ve Süleyman (as)

Enbiyâ 78-82 Neml 15-19 Sebe 10-14 Sâd 17-26,30-40

Dâvud (as)’ın Câlut’u öldürmesi

Bakara 251-252

Diyet

Nisâ 92

Duâ

Bakara 186 A’râf 55-56 Mü’min 60

Dünyâyı âhirete tercih edenler

Bakara 86, 90, 174 Âl-i İmrân 77 Hûd 15

Ecel

A’râf 34 Yûnus 49 Hicr 4-5 Nahl 61 İsrâ 99 Mü’minûn 43 Zümer 42 Münâfikûn 11 Nûh 4

Ehl-i Kitab’ın Allah’a ortak koşmaları

Mâide 17-18, 72-73 Tevbe 30

Ehl-i Kitab’ın da, diğer kâfirlerin de dost edinilmeyeceği

Âl-i İmrân 28, 118 Nisâ 89, 144 Mâide 51, 57 Tevbe 23 Hûd 113 Mümtehine 1

Ehl-i Kitab’ın kadınlarıyla evlenmek

Mâide 5

Ehl-i Kitab’ın, Muhammed (sav)’in hak Peygamber olduğunu bildikleri halde inkâr etmeleri

Bakara 89, 146, 159 Âl-i İmrân 70-71, 98-99 En’âm 20

Ehl-i Kitab’ın, Tevrat ve İncil’i bilerek tahrif etmeleri

Bakara 75, 79 Âl-i İmrân 78

Evlatlık

Ahzâb 5, 37

Evlenilmesi haram olanlar

Nisâ 22-24

Evlenmek

Nûr 32 Rûm 21

Eyyüb (as)

Enbiyâ 83-84 Sâd 41-44

Fâiz

Bakara 275-279 Âl-i İmrân 130 Rûm 39

Fakirlik korkusuyla çocuklarını öldürenler

İsrâ 31

Fal okları

Mâide 3, 90

Firavun ve kavmine indirilen belâlar

A’râf 130-136 Enfâl 54

Fitne ve fesat çıkarmaktan sakınmak

Bakara 11-12 Enfâl 25

Ganîmet

Âl-i İmrân 161 Enfâl 1, 5, 41, 69 Haşr 6-8

Gece ibâdeti

Secde 16-17 Zümer 9 Müzzemmil 2-4, 6, 20

Gıybet

Hucurât 12

Göklerin ve yerin altı günde yaratılması

A’râf 54 Yûnus 3 Hûd 7 Furkân 59 Secde 4 Fussilet 9-12 Kâf 38 Hadîd 4

Göklerin ve yerin yaratılması

Bakara 29

Habib-i Neccâr kıssası

Yâsîn 13-32

Hâbil ile Kâbil

Mâide 27-31

Hac

Bakara 196-200, 203 Âl-i İmrân 96-97

Halkı hakka irşad edenler

A’râf 159, 181

Haram aylar

Bakara 194, 217 Tevbe 36-37

Hârut ile Mârut (insan olarak yeryüzüne inen iki melek)

Bakara 102

Havf ile Recâ (Korku ile ümit)

Secde 16

Havvâ annemizin yaratılması

Nisâ 1 A’raf 189 Rûm 21 Zümer 6

Hayır ve şerden hiçbir şeyin zâyi olmayacağı

Nisâ 40

Hayız

Bakara 222

Hendek Savaşı

Ahzâb 9-27

Her kavim için bir hidâyetçi olduğu

Ra’d 7

Hicret

Nisâ 97-100 Enfâl 72, 74-75 Nahl 41, 110 İsrâ 80 Zümer 10

Hikmet ilmi

Bakara 129, 151, 269 Âl-i İmrân 48, 79, 164 Nisâ 113 Mâide 110 En’âm 89 Câsiye 16 Cuma 2

Hırsızlık yapmanın cezâsı

Mâide 38

Hûd (as)’ın kavminin helâki

A’râf 65-72 Hûd 50-60 Şuarâ 123-140 Ankebût 38 Fussilet 15-16 Ahkâf 21-26 Zâriyât 41-42 Kamer 18-22 Hâkka 5 Fecr 6-8

Huneyn Savaşı

Tevbe 25-27

Hurûf’ul-Mukattaa

Bakara 1

Hz. Meryem’in annesi

Âl-i İmrân 35-37

İblisin Âdem (as)’a secde etmemesi ve Cennetten kovulması

Bakara 34 A’raf 11-18 Hicr 28-44 İsrâ 61-65 Kehf 50 Tâhâ 116 Sâd 71-85

İbrâhim (as)’ın Allah’u Teâlâ’dan mutmain olmayı istemesi

Bakara 260

İbrâhim (as)’ın ateşe atılması

Enbiyâ 68-69 Ankebût 24 Sâffât 97-99

İbrâhim (as)’ın Kâbe’yi yapması

Bakara 127

İbrâhim (as)’ın, İsmâil (as)’ı ve annesini Kâbe’nin bulunduğu yere bırakması

İbrâhim 35-41

İbrâhim (as)’ın, oğlu İsmâil (as)’ı kurban etmesi

Sâffât 102-111

İçki ve kumar

Bakara 219 Mâide 90-91

İdris (as)

Meryem 56-57 Enbiyâ 85-86

İftirâ

Nisâ 112

İhramlı iken av yasağı

Mâide 1, 94-96

İlyas (as)

Sâffât 123-132

Îmanın şartları hakkında

Bakara 285

İmtihan ve ona sabretmek

Bakara 155-157 Muhammed 31

İmtihansız Cennete girilemeyeceği

Bakara 214 Âl-i İmrân 142, 186 Tevbe 111 Ankebût 2-3

İnfak

Bakara 3, 195,215, 219, 245,261-268, 270-274,276 Âl-i İmrân 17, 92 Enfâl 3 Ra’d 22 İbrâhim 31 Hacc 35 Kasas 54 Secde 16 Sebe 39 Fatır 29 Yâsîn 47 Şûrâ 38 Muhammed 38 Hadîd 7, 10 Münâfikûn 10 Teğâbün 16 Talâk 7

İnsanın nankör olduğu

İsrâ 67 İbrâhim 34 Hacc 65 Furkân 50 Şûrâ 48 Âdiyât 6-7

İnsanın üstün bir varlık olarak yaratıldığı

İsrâ 70

İnsanın yaratılış safhası

Hacc 5 Mü’minûn 12-16

Îsâ (as)’ın çamurdan kuş yapması

Âl-i İmrân 49 Mâide 110

Îsâ (as)’ın göğe yükseltilmesi

Âl-i İmrân 55 Nisâ 157-158

Îsâ (as)’ın havârileri

Âl-i İmrân 52-53 Mâide 111-113 Saff 14

Îsâ (as)’ın yeryüzüne ineceği

Nisâ 159 Zuhruf 61

İslâm’ın Allah katında tek din olduğu

Âl-i İmrân 19, 85 Enbiyâ 92 Mü’minûn 52

İsmâil (as)

Meryem 54-55 Enbiyâ 85-86

İsraf

A’râf 31 İsrâ 26-27, 29

İstidrac

En’âm 44-45

İstiğfar

Âl-i İmrân 17, 135 Nisâ 106 Mü’min 55 Zâriyât 18

İtikâf

Bakara 187

İyiliğe veya kötülüğe sebep olan kişiler

Nisâ 85

Kâbe’nin yeryüzünde yapılan ilk mescit olduğu

Âl-i İmrân 96

Kabir hayatı ve suali

İbrâhim 27 Mü’minûn 100 Tekâsür 1-4

Kader

Enfal 51 Yunus 61 Rad 38-39 Bakara 285 Kamer 46-51 Münâfikûn 10-11

Kadının iddet süresi

Bakara 234-235

Kâfirlere karşı harp için hazırlıklı olmak

Enfâl 60

Kâfirlerin amellerinin tartılmadan Cehenneme gireceği

Kehf 105-106 Kasas 78

Kâfirlerin, Allah’a çocuk isnat etmeleri

Bakara 116

Kâfirlerin, hidâyete karşı sağır, dilsiz ve kör olmaları

Bakara 6-7, 18, 171 A’raf 179 Yûnus 42-43 Ra’d 19 Nahl 107-109 İsrâ 45-48, 72 Kehf 57, 101 Furkân 43-44 Neml 66, 80-81 Rûm 52-53, 59 Fussilet 5, 44 Zuhruf 40-42 Câsiye 23 Muhammed 23

Kâfirlerle evlenmenin yasaklanması

Bakara 221

Kerâmet

Âl-i İmrân 37 Neml 38-40

Kibir

Nisâ 36 Nahl 22-23 İsrâ 37 Kasas 83 Lokmân 18 Zümer 59-60, 72 Mü’min 27, 35, 56, 60, 76 Ahkâf 20 Nûh 7 Müddessir 23

Kirâmen-Kâtibîn melekleri

En’âm 61 Yûnus 21 Zuhruf 80 Kâf 17-18

Kişinin hanımları arasında adâletli olması

Nisâ 3, 128-129

Kıblenin Kudüs’ten Kâbe’ye döndürülmesi

Bakara 142-145

Kısâs

Bakara 178-179 Mâide 45 Nahl 126 İsrâ 33 Hacc 60 Şûrâ 40

Kıyâmet

A’râf 187 İbrâhim 48 Nahl 77 Tâhâ 105-107 Enbiyâ 104 Hac 1-2 Furkân 25-26 Lokmân 34 Ahzâb 63 Sebe 4 Mü’min 59 Fussilet 47 Şûrâ 17-18 Zuhruf 85 Muhammed 18 Necm 57-58 Hâkka 1-3, 13-16 Meâric 8-10 Kıyâmet 5-15 İnsân 8-10 Nâziât 34, 42-44 Tekvîr 1-14 Zilzal 1-5 Kâria 1-5

Kıyâmet alâmetleri

Kehf 93-99 Enbiyâ 96 Zuhruf 61 Duhân 10-16

Kur’ân âyetlerinde geçen mûcizeler

En’âm 96 A’râf 54 Yûnus 92 Nahl 8 Enbiyâ 31-33 Hacc 65 Nûr 43 Neml 61 Furkân 45-47, 53 Kasas 71-73 Lokmân 10-11 Yâsîn 39-44 Zâriyât 47 Rahmân 5, 19-20 Nebe 7

Kur’ân okunurken susup onu saygıyla dinlemek

A’râf 204

Kur’ân-ı Kerîm’in içerisinde Tevrat, Zebur ve İncil’in de olduğu

Mâide 48 Şuarâ 196

Kur’ân’ı Allah’u Teâlâ’nın koruyacağı

Hicr 9 Ankebût 49

Kur’ân’ın okunma şekli

Müzzemmil 4

Kur’ân’ın şifâ ve rahmet olduğu

İsrâ 82 Fussilet 44

Kura çekmek

Âl-i İmrân 44

Kurban

Bakara 196 Mâide 97 Hacc 28, 32-33, 36-37 Kevser 2

Kurbanın kesilme şekli

Bakara 173 En’âm 118-119, 121

Levh-i Mahfuz

En’âm 59 A’raf 37 Tevbe 36 Yûnus 61 Hûd 6 Ra’d 38-39 İsrâ 58 Hacc 70 Neml 75 Sebe 3 Fâtır 11 Yâsîn 12 Zuhruf 4 Vâkıa 78 Hadîd 22 Burûc 22

Lokman (as)’ın oğluna nasihatleri

Lokmân 13-19

Lut (as)’ın kavminin helâki

A’râf 80-84 Hûd 70-83 Hicr 57-79 Şuarâ 160-173 Neml 54-58 Ankebût 28-35 Sâffât 133-138 Kamer 33-40

Mahşer

En’âm 128-130 A’raf 8-9 İbrâhim 42-43, 49-51 Kehf 47-48 Tâhâ 108 Secde 10-12 Zâriyât 35-37 Meâric 11-18 Tekvîr 1-14 Mutaffifîn 4-6 Zilzal 6-8 Kâria 6-11

Mahşerde insanın âzâlarının şâhitlik etmesi

Yâsîn 65 Fussilet 20-23

Makâm-ı İbrâhim’de kılınan namaz

Bakara 125

Makâm-ı Mahmud

İsrâ 79

Malların ve çocukların imtihan olduğu

Enfâl 28 Münâfikûn 9

Mehir

Nisâ 4, 20-21, 24

Mekke’nin fethi

Tevbe 13-15 Fetih 24-25 Âdiyât 1-5

Meleklerin Müslümanlara yardımı

Âl-i İmrân 124-127 Enfâl 9-10, 12-14 Necm 26

Meleklerle, Hz. Meryem’in ve Hz. Sâra’nın konuşması

Âl-i İmrân 42-43, 45-47 Hûd 70-73 Meryem 16-21 Zâriyât 28-30

Mescitlerde Allah’ın zikrini men edenler

Bakara 114

Mescitleri imar edenler

Tevbe 18

Mîraç

İsrâ 1, 60 Zuhruf 45 Necm 1, 7-18 İnşirâh 1

Mîras

Nisâ 7-8, 11, 12, 13-14, 33, 127, 176

Misafir

Hûd 69 Hicr 67-71 Zâriyât 24-27

Mü’min bir kimseyi kasten öldürenin cezâsı

Nisâ 93

Mü’minlerin özellikleri

Enfâl 2-4 Tevbe 112 Mü’minûn 1-11 Neml 3 Ahzâb 47

Mü’minlerin, Resûlullah’a olan sevgisi

Ahzâb 6

Mübâhele (karşılıklı lânetleşme)

Âl-i İmrân 61

Muhâcir ve Ensar

Enfâl 72, 74 Tevbe 100 Nahl 41-42 Haşr 8-9

Muhammed (sav) için Allah’u Teâlâ’nın diğer Peygamberlerden ahid alması

Âl-i İmrân 81-82

Muhammed (sav)’i öven âyetler

Bakara 89, 143 Âl-i İmrân 80-81, 110 Nisâ 64 Enbiyâ 107 Ahzâb 40, 45-46, 56, 57 Sebe 28 Fetih 2, 28 Hucurât 1-5 Necm 3-4 Mücâdele 12-13 Saff 6, 9 Kalem 3-4 İnşirâh 4

Muhammed (sav)’in âlemlere rahmet olarak gönderilmesi

Enbiyâ 107

Muhammed (sav)’in hanımlarının Mü’minlerin anneleri olması

Ahzâb 6

Muhammed (sav)’in Mü’minlere olan şefkati

Tevbe 128

Muhammed (sav)’in mûcizeleri

İsrâ 1 Kamer 1-3

Muhammed (sav)’in önceki kitaplarda ve Kur’ân’da övüldüğü

A’râf 157

Muhammed (sav)’in ümmetinin üstünlüğü

Bakara, 143 Âl-i İmrân 110

Muhammed (sav)’in ve ümmetinin mahşerde Peygamberlere şâhit olması

Bakara 143 Nisâ 41 Nahl 89 Hacc 78 Fetih 8 Müzzemmil 15 Burûc 3

Muhammed (sav)’in, Müslümanlar için güzel bir numune olması

Ahzâb 21

Muhkem-Müteşâbih

Âl-i İmrân 7

Münâfıklar

Bakara 6-20, 204 Nisâ 81, 88,138-143, 145 Mâide 52-53 Tevbe 42-59, 61-69, 73-87,93-96, 124-127 Nûr 47-50, 53 Ankebût 10-11 Muhammed 16,22-24, 29-30 Hadîd 13-15 Haşr 11-17 Münâfikûn 1-8

Mûsâ (as) bir taşa âsâsı ile vurarak on iki çeşme akıtması

Bakara 60 A’râf 160

Mûsâ (as) ile Allah’u Teâlâ’nın kırk gece için vaadleşmesi

Bakara 51 A’râf 142-43

Mûsâ (as)’ın Allah’u Teâlâ ile konuşması

Tâhâ 11-47 Neml 8-12 Kasas 30-35

Mûsâ (as)’ın duâsı ile Hârun (as)’ın Peygamber olması

Tâhâ 29-37 Şuarâ 13 Kasas 34-35

Mûsâ (as)’ın Firavun’un ile mücâdelesi

A’râf 103-126 Yûnus 75-92 Hûd 96-98 Tâhâ 48-79 Mü’minûn 45-48 Şuarâ 10-66 Kasas 3-42 Mü’min 23-46 Zuhruf 46-56 Duhân 17-33 Nâziât 15-26

Mûsâ (as)’ın Hızır (as)’dan ilm-i ledün öğrenmesi

Kehf 60-82

Mûsâ (as)’ın Kızıldeniz’de yol açması

Bakara 50

Müşâvere

Şûra 38

Müslümanların aralarının düzeltilmesi

Hucurât 9-10

Müslümanların fırkalara ayrılması

En’âm 159

Müşriklerin kız çocuklarını toprağa gömmeleri

Nahl 59

Namaz

Bakara 238 Nisâ 103 Hûd 114 İsrâ 78 Tâhâ 130, 132 Ankebût 45 Rûm 17-18, 31 A’lâ 15

Namazı binek üzerinde kılmak

Bakara 239

Namazın seferde kısaltılması

Nisâ 101

Namazın tehlike durumunda nasıl kılınacağı

Bakara 239 Nisâ 101-103

Nâsih-Mensûh

Bakara 106 Nahl 101 Yûsuf 53

Nazar

Kalem 51

Necâşi Hazretleri ve onunla birlikte Müslüman olanlar

Âl-i İmrân 199 Mâide 82-85

Nefis mertebeleri

Ra’d 28 Kıyâmet 2 Fecr 27-28 Nisâ 95-96

Nefisle cihat

Ankebût 6 Saff 11

Nuh (as)’ın kavminin helâki

A’râf 59-64 Yûnus 71-73 Hûd 25-48 Enbiyâ 76-77 Mü’minûn 23-30 Şuarâ 105-120 Ankebût 14-15 Sâffât 75-82 Zâriyât 46 Kamer 9-17 Nûh 1-28

Peygamberler arasında olan derece farkı

Bakara 253 İsrâ 55

Peygamberleri ve ona tâbi olanları, kâfirlerin aşağılamaları

Bakara 13 Hûd 27, 31

Peygamberlerin erkeklerden olması

Yûsuf 109

Peygamberlerin yaptıkları beddualar

Âl-i İmrân 119 Mâide 78 Yûnus 88-92 Kamer 10 Nûh 24, 26, 28

Râbıta

Âl-i İmrân 200

Ramazan orucu

Bakara 183-185, 187

Resûlullah’ın hanımları

Ahzâb 28-34, 50-55

Resûlullah’ın hanımlarının işledikleri hayır ve günahın iki kat verileceği

Ahzâb 30-32

Riyâ

Bakara 264 Mâun 6

Rüşvet

Bakara 188 Mâide 42

Sâbikûnlar (ibâdette ileri geçenler)

Vâkıa 10-12

Sabır

Âl-i İmrân 200 Hacc 35 Asr 3

Saç uzatmanın Peygamberlerin sünneti olduğu

A’râf 150 Tâhâ 94

Safâ ile Merve arasında sa’y etmek

Bakara 158

Şâhitlik

Nisâ 135 Mâide 8, 106-108

Şâirler

Şuarâ 224-227

Sâlih (as)’ın kavminin helâki

A’râf 73-79 Hûd 61-68 Hicr 80-84 Şuarâ 141-158 Neml 45-53 Ankebût 38 Fussilet 17-18 Zâriyât 43-45 Kamer 23-32 Hâkka 6-7 Fecr 9 Şems 11-15 Nisâ 69

Sâlih amellerde bulunanlara dünyâda iken temiz bir hayat verileceği

Nahl 97

Sâlih kullar ile beraber olmak

Âl-i İmrân 193 Tevbe 119 Yûsuf 101

Secde âyetleri

A’râf 206 Ra’d 15 Nahl 49 İsrâ 107 Meryem 58 Hacc 18 Furkan 60 Sâd 24 Fussilet 37 Necm 62 Neml 25 Secde 15 İnşikâk 21 Alak 19

Şefaat

Bakara 255 Yûnus 3 İsrâ 79 Meryem 87 Tâhâ 109 Sebe 23 Zuhruf 86 Duhân 40-42

Şefaatin kâfirlere olmayacağı

Bakara 48, 86, 123 Şuarâ 100 Ahzâb 65 Fâtır 37 Mü’min 18, 33 Şûrâ 8, 46 Nûh 25 Müddessir 48

Şehit

Âl-i İmrân 140, 157-158, 169-171 Hacc 58-59 Ahzâb 23 Muhammed 4-6 Hadîd 19

Selâm

Nisâ 86 Nûr 27-28

Sevr Mağarası

Tevbe 40

Şeytanın ateşten yaratılması

Hicr 27

Şeytanın vesvesesine uymamak

Bakara 168-169

Şeytanların göklerden kovulması

Hicr 16-18

Sihir

Bakara 102

Sihirdir diyerek kâfirlerin Peygamberleri yalanlamaları

En’âm 7 A’raf 109, 132 Yûnus 2,76-77 Hûd 7 İsrâ 101 Tâhâ 57-63 Enbiyâ 3 Neml 13 Kasas 36, 48 Sebe 43 Sâffât 15 Sâd 4 Mü’min 24 Zuhruf 30 Ahkâf 7 Zâriyât 39, 52 Saf 6 Müddessir 24-25

Şirk (Allah’a ortak koşmak)

Nisâ 116-119 Mâide 72 En’âm 22-24 İsrâ 81 Lokmân 13 Sebe 49

Sıla-i rahim

Nisâ 1

Şuayb (as)’ın kavminin helâki

A’râf 85-93 Hûd 84-95 Şuarâ 176-189 Ankebût 36-37

Süleyman (as)’ın, Belkıs ile olan kıssası

Neml 20-44

Sûr

En’âm 73 Tâhâ 102 Mü’minûn 101 Yâsîn 49-54 Sâffât 19 Zümer 68 Kâf 20 Hâkka 13 Müddessir 8-10 Nâziât 13 Abese 33

Süt emme müddeti ve sütanne

Bakara 233 Talâk 6

Takdim

Takdim

Takvâ

Bakara 21, 45, 189 Âl-i İmrân 16-17, 134-136 A’raf 201 Yûnus 62-64 Hûd 49 Nahl 30-32 Enbiyâ 49 Furkân 63-68, 72-76 Kasas 83 Zümer 34-35 Zuhruf 67-73 Duhân 51-57 Muhammed 17 Zâriyât 15-19 Hucurât 13 Tûr 17-20 Kamer 54-55

Tâlut

Bakara 246-250

Tarikat

Mâide 48

Tebuk Seferi

Tevbe 42-51, 81-83, 106, 117-118

Tefekkür

Nahl 11-13, 44, 69

Tesbih

Ra’d 13 Hicr 98 İsrâ 44 Tâhâ 33-34 Enbiyâ 20, 79 Nûr 36, 41 Furkân 58 Secde 15 Ahzab 42 Sebe 10 Sâffât 166 Zümer 75 Mü’min 7, 55 Fussilet 38 Şûra 5 Fetih 9 Kâf 39-40 Tûr 48-49 Vâkıa 74, 96 Hadîd 1 Haşr 1,24 Saff 1 Cuma 1 Teğâbün 1 Kalem 28-29 Hâkka 52 İnsân 26 A’lâ 1 Nasr 3

Tesettür

Nûr 31, 60 Ahzâb 59

Tevbe

Nisâ 17-18 Zümer 53 Tahrîm 8

Tevbe eden kimsenin günahlarının sevaba çevrildiği

Furkân 70

Tevekkül

Enfâl 2, 49 Nahl 42, 99 Neml 79 Ankebût 59 Ahzâb 3, 48 Mücâdele 10 Teğâbün 13 Talâk 3

Teyemmüm

Nisâ 43 Mâide 6

Türkler hakkında

Mâide 54

Uhud Savaşı

Âl-i İmrân 121-122, 139-144, 152-155, 159, 166-167, 172 Nisâ 104

Ulu’l-Azim Peygamberler

Ahkâf 35

Ümeyyeoğulları

İsrâ 60 Bakara 259

Üzeyr (as)’ın yüz yıl uyuması

Bakara 259

Vasiyet

Bakara 180-182 Mâide 106 Ahzâb 6

Vesîle

Âl-i İmrân 159 Nisâ 64, 75 Mâide 35 Tevbe 99 Yûsuf 97-98 İsrâ 57 Nûr 62 Zuhruf 49-50 Muhammed 19 Fetih 11 Haşr 10 Mümtehine 12 Münâfikûn 5

Vuslat yolunu kesenler

Bakara 27

Yahudilere Dâvud (as) ile Îsâ (as)’ın lânet etmesi

Mâide 78

Yahudilere gökten bıldırcın eti ve helva inmesi

Bakara 57

Yahudilerin Allah’u Teâlâ’yı görme talepleri

Bakara 55

Yahudilerin buzağıya tapmaları

Bakara 51, 54, 92-93 Nisâ 153 A’râf 148, 152

Yahudilerin Cebrâil (as)’ı düşman olarak görmeleri

Bakara 97-98

Yahudilerin cihada çağrıldıklarında isyan etmeleri

Mâide 24

Yahudilerin inek hâdisesi

Bakara 67-73

Yahudilerin maymun ve domuzlara döndürülmesi

Bakara 65 Mâide 60 A’râf 163-166

Yahudilerin nankörlükleri sebebiyle cezâlandırılması

Bakara 59, 61

Yahudilerin Peygamberleri öldürmeleri

Bakara 87, 91 Âl-i İmrân 112, 181, 183 Mâide 70

Yahudilerin üzerine Tur Dağı’nın kaldırılması

Bakara 63, 93 Nisâ 154 A’raf 171

Yahyâ (as)

Meryem 12-15

Ye’cüc ve Me’cüc

Kehf 93-99 Enbiyâ 96

Yemin ve keffâreti

Bakara 224-225 Mâide 89 Nahl 94

Yenilmesi haram kılınanlar

Bakara 173 Mâide 3 En’âm 119, 121,145 Nahl 115

Yetim hakkı

Bakara 220 Nisâ 2-3, 6, 9-10 En’âm 152 İsrâ 34 Duhâ 9 Mâûn 2

Yunus (as)’ı balığın yutması

Enbiyâ 87-88 Sâffât 139-148

Yunus (as)’ın kavminden azâbın kaldırılması

Yûnus 96-98

Yusuf (as)’ın kıssası

Yûsuf 3-102

Zandan sakınmak

İsrâ 36 Hucurât 12

Zaruret hâlinde haramların mübah olması

Bakara 173 Mâide 3 En’âm 119, 145 Nahl 115

Zekât

Bakara 254, 277 Âl-i İmrân 180 Tevbe 34-35, 60 Rûm 39

Zekeriyya (as)

Meryem 2-11 Enbiyâ 89-90

Zikir ehli

Nahl 43 Enbiyâ 7

Zikrullah

Bakara 200, 203 Âl-i İmrân 191 Nisâ 103, 142 Mâide 91 A’raf 205 Enfâl 2, 45 Ra’d 28 Hacc 35 Nûr 36-37 Ankebût 45 Ahzâb 21, 35, 41 Zümer 22-23, 45 Zuhruf 36 Hadîd 16 Mücâdele 19 Münâfikûn 9 Müzzemmil 8 İnsân 25 A’lâ 15

Zinâ iftirası

Nûr 4 Ahzâb 58

Zinâ ve cezâsı

İsrâ 32 Nûr 2-3

Zıhâr (Bir kimsenin, kendi hanımına: ″Sen benim anam gibisin…″ demesi)

Ahzâb 4 Mücâdele 2-4

Zülkarneyn (as)

Kehf 83-99

Zülkifl (as)

Enbiyâ 85-86