KAYNAKÇA

Abdulkâdir Geylânî, Geylânî Tefsîri, Geylânî İlim Araştırma ve Yayın Merkezi, 1. Baskı, İstanbul 2012.

Abdurrahman İbn-i Ebî Hâtim er-Râzî, Tefsir-i İbn-i Ebî Hatim.

Abdurrezzâk es-San’ânî, Musannef, Ocak Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.

Ahmed b. Hanbel, Müsned.

Ahmed Cevdet Paşa, Meâric’ün-Nübüvve, Altıparmak Peygamberler Târihi, Şirket-i Sahafiyye-i Osmaniyye, h. 1307.

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî, Râmûz’ul-Ehâdîs, Âlem Matbaası, 1822.

Albulkâdir Geylânî, Umdet’üs-Sâlihîn fî Tercüme-i Gunyet’üt-Tâlibîn, Matbaa-i Osmâniyye, h. 1304.

Albulkâdir Geylânî,Geylânî Tefsîri, Ceylânî İlim Araştırma ve Yayın Merkezi, İstanbul.

Ali el-Muttakî, Kenz’ul-Ummal, Müesseset’ür-Risâle, Beyrut-1989.

Ayıntabi Muhammed Efendi, Tercüme-i Tefsir-i Tibyan, Matbaa-i Âmire, h. 1306.

Aynî, Umdet’ul-Kâri.

Beyhakî, Delâil’ün-Nübüvve.

Beyhakî, Ma’rifet’üs-Sünen ve’l-Âsâr.

Beyhakî, Sünen’ül-Kübrâ.

Beyhakî, Şuab’ul-Îman.

Celâleddin es-Suyûtî, Câmi’us-Sağir, Matbaa-i Âmire, h. 1304.

Celâleddin es-Suyûtî, ed-Dürr’ül-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, Ocak Yayıncılık, İstanbul-2013, 2. Baskı.

Dr. Tayyar Altıkulaç, Yüce Kitabımız Hz Kur’ân, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Ebu Îsâ Muhammed et-Tirmizî, Şemâil-i Şerif Tercüme ve şerh eden, Hüsâm’üd-din en-Nakşibendî, Hilal Yayınları, İstanbul.

Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahman ed-Dârimî, Sünen-i Dârimî, Madve Yayınları. 1. Baskı, İstanbul-1996.

Ebû Nuaym İsbehânî, Ma’rifet’üs-Sahâbe.

Ebû Nuaym İsfehâni, Hilyet’ul-Evliyâ ve Tabakat’ul-Esfiyâ, Beyrut-1996.

Ebû Şâme, el-Mürşid’ul-Vecîz, Beyrut, h. 1395.

Ebû Ya’lâ el-Mevsilî, Müsned.

Ebû Yusuf, Kitâb’ul-Haraç, Hisar Yayınevi, İstanbul-1973.

Ebu’l-Leys Semaerkandî, Tenbih’ül-Gafilîn, Bustân’ül-Ârifîn, İpek Yayın Dağıtım.

el-Câmi’ul-Ulûm ve’l-Hikem.

el-Fetava’l-Fıkhiyye el-Kübrâ.

el-Hac Mehmed Zihni, Nîmet’ül-İslam, Ergin Kitabevi Yayınları, İstanbul-1959.

el-Hac Muhammed Es’ad Erbilî, Kenz’ül-İrfan Fî Ehadis-i Nebeviyi Rahmân, Dersaadet, Mahmud Bek Matbaası, h. 1327.

el-Hatîb’ut-Tebrîzî, Mişkât’ul-Mesâbîh.

el-Mecme’at’ül-Kübrâ Min’el-Kasâidi’l-Fuhrâ Fî Hakk-ı Nebiyyinâ Muha-mmedin’il-Büşrâ Aleyh-i Salâtüllâhi ve Selâmüh’ül uzmâ, bu eser Osmanlıca olarak basılmış olup, yeri ve tarihini tespit edemedik.

el-Mecme’at’ül-Kübrâ, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul, Tirnovalı; No: 1510.

el-Mevsilî, Kitâb’ul-İhtiyârLi Ta’lil’il-Muhtar, Dâr’ul-Ma’rife, Beyrut, h. 1423.

Eşref Ali et-Tehanevî, Zafer Ahmet el-Osman et-Tehanevî, Hadislerle Hanefi Fıkhı, Misvak Neşriyat, İstanbul-2008.

Eşrefoğlu Rûmî, Müzek’in-Nüfus, Şirket-i Sahafiyye-i Osmaniyye, h. 1327.

et-Tayâlisi, Müsned.

Eyüp Sabri Paşa, Mir’at’ül-Harameyn Mir’at-ı Cezire, Mirat-ı Mekke ve Mir’at-i-Medine, İstanbul, h. 1306.

Eyüp Sabri Paşa, Mir’at-ı Mekke Kâbe ve Mekke Tarihi,Sadeleştiren: Osman Erdem, Fatih Yayınevi, İstanbul.

Fahreddin er-Râzî, Mefâtîh’ul-Gayb Tefsir-i Kebîr.

Ferid Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat Aydın Kitapevi, Ankara-1988.

Fetavâyi Hindiyye, Akçağ Yayınları, 2. Baskı, Ankara.

Feth’ul-Kadîr.

Hakîm et-Tirmizî, Hatm’ulEvliyâ, Beyrut.

Hâkim, Müstedrek.

Halil Günenç, Büyük Şâfi İlmihali, Yasin Yayınevi, İstanbul.

Hamâil’ül-Vesâil Alâ Delâil’ül-Mesâil, Seyyid Ahmed Tahir Efendi Matbaası,h. 1256.

Hayat’üs-Sahâbe, Diva Yayınları, İstanbul-1991.

Heysemî, Mecmâ’uz-Zevâid.

İbn-i Âbidîn, Redd’ül-Muhtar Ale’d-Dür’il-Muhtar, Şâmil Yayınevi, İstanbul-1983.

İbn-i Cerir et-Taberî, Câmi’ul-Beyan Fi Tevîl’il-Kur’ân.

İbn-i Ebî Şeybe, Masannef.

İbn-i Hacer el-Askalanî, el-İsâbe Fî Temyiz’is-Sahâbe, Kahire, h. 1329.

İbn-i Hacer el-Askalânî, el-Metâlib’ul-Âliye Fî Zevâid’il Mesanid’is--Semâniye, Dâr’ul-Âsame ve Dâr’ul-Gays, 1. Baskı, Riyad-2000.

İbn-i Hacer el-Askalânî, Feth’ul-Bârî.

İbn-i Hişam, es-Sîret’ün-Nebeviyye, el-Mektebet’ül-İlmiyye, Beyrut.

İbn-i Kesir ed-Dımeşki el-Kureyşi, Tefsir’ul-Kur’ân’il-Azim.

İbn-i Kesir, Sîret’ün-Nebeviyye

İbn-i Kesir, Şemâil’ür-Resûl, Temel Neşriyat.

İbn-i Sa’d, et-Tabakât’ul-Kübrâ, Beyrut, 1960.

İbrahim Halebî, Mültekâ Tercümesi, Mevkûfât, Dersaadet, Matbaa-i Osmâniyye, h. 1312.

İbrâhim Hilmi, Nûr’ul-Beyan, Matbâ-i Âmire, İstanbul, h.1340.

İmam Buhârî, Edeb’ül-Müfred.

İmam Celâleddin es-Suyûti, Kabir Âlemi, Kahraman Yayınları, İstanbul.

İmam Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed el-Vâhidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayınları.

İmam Gazâlî, Hüccet’ül-İslâm, h. 1302.

İmam Gazâli, İhyâ-u Ulûmi’d-Din, Bedir Yayınevi. İstanbul-1985.

İmam Kastalânî, Mevâhib-i Ledünniyye bi’l-Minahi’l-Muhammed-iyye, Matbaa-i Âmire, h. 1261.

İmam Kurtubî, el-Câmi’u li-Ahkâm’il-Kur’ân.

İmam Mâlik, Muvatta, Al-Tuğ Yayınları, İstanbul-1982.

İmam Nevevî, Riyâz’üs-Sâlihîn, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1944, 7. Baskı.

İmam Şa’rânî, el-Uhud’ül-Kübrâ, Bedir Yayınevi, İstanbul-1981.

İmâm-ı Âzam Ebû Hanife, Müsned, Emin Yayınları, İstanbul-1993.

İmâm-ı Şa’râni, Muhtasaru Tezkirat’il-Kurtubî, 1. Baskı, h. 1300.

İsmâil Hakkı Bursevî, Tefsir-i Rûh’ul-Beyan, h. 1287.

İsmâil İbn-i Yusuf Nebhânî, Huccetullâhi Alel Âlemin fî Mucizât-ı Seyyide’l-Murselîn, Peygamber Efendimizin Mûcizeleri, Hikmet Neşriyat, İstanbul.

Kadı İyaz, Şifâ-i Şerif, Bedir Yayınevi, İstanbul-1993.

Keşf’ul-Hafâ.

Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şehri, Akçay Yayınları. Ankara-1993.

M. Asım Köksal, İslâm Tarihi, Hz. Muhammed A. S. ve İslâmiyet, Medine Devri, Dilek Matbaası, İstanbul-1981.

Mehmed Emre, Kırk Mevzuda Kırk Hadis Kitabı, Osmanlı Yayınevi, İstanbul.

Mehmed Vehbî, Hulâsât’ul-Beyân Fî Tefsîr’il-Kur’ân, Üçdal Neşriyat, İstanbul.

Mevlânâ Celâleddin er-Rûmî’nin, Mesnevî.

Muhammed bin Muhammed el-Kerderî, Menâkib’ul İmam Ebî Hanife Radiyallâhu anhu, Misvak Neşriyat, İstanbul-2010.

Muhammed bin Süleyman er-Rudânî, Cem’ul-Fevâid Min Câmi’il-Usûl ve Mecmâiz-Zevâid, Ocak Yayıncılık. 2. Baskı, İstanbul-2007.

Muhammed Mevlâna Ebû Saîd Hâdimi, Berîka Mahmûdiyye Fî Şerhi Tarîkat-ı Muhammediyye ve Şerîat-ı Nebeviyye Fî Sîret-i Ahmediyye, Kahraman Yayınları, İstanbul-1989.

Muhammed Mevlâna Ebû Said Hâdimî, Tarîkat-ı Muhammediyye Şerhi Berîka, Kahraman Yayınları. İstanbul-1989.

Muhammed Vehbi, Ahkâm-ı Kur’âniyye, Ahmed Kamil Matbaası, h. 1341-1343.

Nesâî, es-Sünen’ül-Kübra.

Nevevî, et-Tibyan Fî Âdâbi Hamelet’il-Kur’ân, Dâr’ul-Fikr Neşyiyat.

Nışancızâde Muhammed Efendi, Mir’at-ı Kâinat, Osmanlıca olarak basılmış olan bu kitabın baskı yeri ve tarihini tespit edemekdik.

Nûr’ul-İzah ve Tercümesi, Aydın Kitabevi, 4. baskı, İstanbul-1967.

Nureddin es-Sâbuni, Maturidiyye Akâidi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1980, 2. Baskı.

Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi. 1968.

Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’ân-ı Kerîm Meâli Âlîsi ve Tefsîri, Bilmen Yayınevi, İstanbul.

Ömer Ziyaeddin Dağıstâni, Zübdet’ül-Buhârî Tercümesi, Salah Bilici Yayınevi, İstanbul.

Râğıb el-İsfehânî, el-Müfredat Fî Garîb’il-Kur’ân, Dâr’ul-Ma’rife, Beyrut.

Sahih-i Buhârî el-Câmiu’s-Sahih, Nushat’us-Sultâniyye, h. 1313.

Sahih-i Buhârî Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Terümesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ankara-1981, 7. Baskı.

Sahih-i İbn-i Hibban.

Sahih-i İbn-i Huzeyme.

Sahih-i Müslim ve Tercümesi, İrfan Yayınevi, İstanbul-1967.

Seyyid Ahmed Hâşimî, Muhtâr’ül-Ehâdîs’in-Nebeviyye vel Himem’il-Muhammediyye, Salah Bilici Kitabevi, İstanbul-1966.

Sofuzade Seyyid Hasan Hulûsi, Mecmâ’ul-Âdâb, Salâh Bilici Kitabevi Yayınları, İstanbul,

Sünen-i Dârukutnî.

Sünen-i Ebû Davud Terceme ve Şerhi,Şamil Yayınevi, İstanbul-1998.

Sünen-i İbn-i Mâce Tercümesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, İstanbul.

Sünen-i Tirmizî Tercümesi, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul.

Şemseddin Âhtari, Ahtâr-i Kebir, Arapça ve Osmanlıca olarak basılmış olup tarihi belirtilmemiştir.

Şemseddin Serahsî, el-Mebsut.

Şemsüddîn Ahmed Efendi, Dört Büyük Halife Menâkıb-i Çehâr Yâr-ı Güzîn, Bedir Yayınevi, İstanbul-1981.

Şeyh’ul-İslam Burhanüddin Ebu’l-Hasan Ali b. Ebû Bekir Merginâni, el-Hidâye Tercümesi, H. Kahraman Neşriyat, İstanbul, 2. Baskı.

Taberânî, Mu’cem’ul Kebir.

Taberânî, Mu’cem’us-Sağir.

Taberânî, Mu’em’ul-Evsat.

Tahavî, Müşkil’ül-Âsâr.

Tefsir-i Begavî.

Tefsir-i Beydâvî.

Tefsir-i Mevâkib, Dersaadet, Matbaa-i Osmâniyye, h. 1320.

Yazıcıoğlu Ahmed Bican, Envâr’ul-Âşikîn, Osman Zeki Efendi’nin Taş Destigâhında basılmıştır, h. 1288.

Not: Baskı yeri belirtilmeyen eserler, Mektebt’üş-Şâmile’den alınmıştır. Bu, dini kitaları içeren bir proğramdır. İçerisinde Ehl-i Sünnet’in görüşüne uygun kitaplar olduğu gibi, uygun olmayan kitalar da mevcuttur. Biz, Ehl-i Sünnet görüşüne uygun olanlardan istifâde ettik.